top of page

Inspraak

In OLVA bepalen verschillende expertiseteams samen met de directie en samen met elkaar de pedagogische richting binnen het pedagogisch profiel of visie van onze school.

 

In de expertiseteams nemen zowel leerlingen, ouders, leerkrachten, opvoeders en/of andere medewerkers een rol op. Vanuit die rol nemen zij binnen hun expertiseteam autonoom en tegelijk in samenwerking met de andere teams enkele kerntaken op. Deze vormen samen alle beleidstaken binnen onze school.

Bij het uitwerken en uitvoeren van de kerntaken neemt elk expertiseteam beslissingen op basis van een consent besluitvorming zodat elke beslissing een ruim draagvlak krijgt en het schoolbeleid verrijkt.

Expertiseteams.jpg
IMG_0771.JPG

Pedagogisch kernteam

Het pedagogisch kernteam zorgt voor de uitwerking en opvolging van de inhoudelijke invulling of pijlers van het schoolprofiel op middellange termijn en pedagogische prioriteiten op korte termijn. 

Jaarteams

Elk leerjaar in OLVA willen we een eigen accent geven. Een team van klasleerkrachten, vakleerkrachten en opvoeders volgen de specifieke eigenheid van een jaar op en geven deze ook vorm en inhoud. Zo vertalen zij de eigenheid ook in de uitwerking, organisatie en opvolging van verschillende jaaractiviteiten (bv. inleef- en verdiepingsdagen, jaaractiviteiten tijdens OLVA PLUS, excursies, didactische uitstappen, ontmoetingsdag, teamdag, studiekeuze, infomomenten ...).

Elk jaarteam heeft ook een jaarcoördinator. Die zorgt voor de algemene coördinatie binnen het jaar en samen met de andere jaarcoördinatoren voor samenhang tussen de verschillende jaren en de globale organisatie van de school.

Vakteams

Per vak werkt het leerkrachtenteam een gemeenschappelijk beleid (o.a. horizontale en verticale leerlijn, integratie van het funderend leerplan en leerplan ICT, vakspecifieke prioriteiten, leermiddelen, didactische middelen ...) uit volgens de pijlers van het schoolprofiel en de visie van de school en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Opvoedersteam

De opvoeders staan dagelijks tussen de leerlingen wanneer zij geen les hebben. Zij hebben niet alleen een toezichthoudende functie, maar ook een opvoedkundige taak. Zo vertalen zij de leefregels in de praktijk en dragen ze ertoe bij dat OLVA voor iedereen ook een aangename leefgemeenschap is.  

Zorgteam

Het zorgteam geeft in samenwerking met het CLB en de ondersteuning vorm en inhoud aan het zorgbeleid en -initiatieven binnen OLVA. Op het niveau van de school is er de uitbouw van zorgbeleid waarin alle zorginitiatieven (vanaf fase 0) verwerkt zitten in en onderdeel zijn van de schoolvisie. Daarnaast vormen zij de schakel tussen de verschillende actoren in de zorg en de leerkrachten en opvoeders. Samen met de klasleerkracht zijn zij het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders inzake zorg. 

ICT-team

Het ICT-team formuleren adviezen en voorstellen met betrekking tot de ICT-infrastructuur en het pedagogisch ICT-beleid. Ze bieden ICT-ondersteuning aan leerlingen, ouders en leerkrachten en staan ook in voor de dagelijkse operationele werking van de ICT-infrastructuur in OLVA.

Pastoraal/Dialoogteam

Het team dialoog werkt samen aan de inhoudelijke invulling en betekenis van zingevingsvragen en levensbeschouwing. Ze geven vorm en kleur aan OLVA als een christelijk geïnspireerde dialoogschool. 

P1000518.JPG

Leerlingenraad

In OLVA is een leerlingenraad actief. Zij zorgen er mee voor dat OLVA een toffe school is waar iedereen zich goed mag voelen en graag is. Daarvoor zetten zij activiteiten (bv. taartenactie, OLVA-bal) op poten en werken ze voorstellen uit om de school te verbeteren (bv. items uit het schoolreglement, 'hete hangijzers', participatie in de schoolraad).​

Ouderraad

De ouderraad bevordert de opvoeding en het onderwijs van jongeren in nauwe samenwerking met de school en de ouders. Ze werkt rond zaken van algemeen opvoedkundige aard, schoolaangelegenheden en organisaties of instellingen die zich met de schoolgaande jeugd inlaten. Daarnaast helpen ze diverse initiatieven (mee) organiseren (bv. 'ouders ontmoeten ouders'-avond, enquête bij ouders nieuwe leerlingen, ondersteuning bij infoavonden, wijnproeverij, verwenavond voor leerkrachten).

Schoolraad

In de Schoolraad krijgen leerlingen, medewerkers, ouders en afgevaardigden van de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in OLVA.

bottom of page