top of page
20220627_112852.jpg

Zorg

OLVA is een school waar je op adem en op verhaal kan komen. Bij ons bestaan geen dunne en dikke, domme en slimme, rijke en arme leerlingen. We zijn één team en respecteren ieders eigenheid vanuit een warme zorgzaamheid. Via een brede basiszorg ondersteunen we elke leerling waar nodig, daarom ook dat elke leerkracht bij ons zorgleerkracht is. We streven ernaar als school om al onze leerlingen zo te ondersteunen dat ze hun talenten in de breedte kunnen ontwikkelen.
 

Het zorgbeleid wordt gecoördineerd door het zorgteam:

We werken als school nauw samen met het CLB in overleg met de ouder(s), leerkrachten, opvoeders en
leerlingen. Daarnaast zetten we voortdurend in op professionalisering en op de opbouw van een sterk netwerk.

IMG_20220517_152839.jpg

Onze zorg

OLVA_Schema zorg.png

Onze zorg steunt op een brede basiszorg voor iedereen. Deze basiszorg kan voor elke leerling een aanvulling krijgen met een verhoogde en/of uitgebreide zorg. Dit is afhankelijk van de individuele noden van de leerling. Voor sommige leerlingen (met attest type OV) werken we zelfs een individueel aangepast curriculum uit. 

Binnen elke fase van de zorg nemen we verschillende initiatieven op het niveau van:

 • preventieve gezondheidszorg

 • leren en studeren (studeervaardigheden, studieorganisatie, leerklimaat, onderwijsloopbaanbegeleiding, leeruitdagingen en leerzorg)

 • psychisch en sociaal functioneren (welbevinden, OLVA-sfeer en -gevoel, leven en opgroeien)

 • overleg

Differentiatie: remediëren, versterken en verdiepen

Tijdens de lessen krijgen alle leerlingen differentiatie. We houden daarbij rekening met de interesses,
mogelijkheden en noden van elke individuele leerling. Leerlingen die de leerstof volledig begrijpen, krijgen extra uitdagingen en verdieping. Zij die nog moeilijkheden ervaren met de leerstof krijgen remediëring of extra uitleg en sturen we bij waar nodig.

Cognitief sterke leerlingen

We streven ernaar dat cognitief sterke leerlingen zich kunnen ontwikkelen in de lijn van hun talenten, dat ze
zich goed voelen in hun vel. We willen vermijden dat ze gedemotiveerd raken of zelfs uitvallen op school. Dit past ook in onze algemene visie op zorg: we streven ernaar als school om al onze leerlingen zo te ondersteunen dat ze hun talenten in de breedte kunnen ontwikkelen.

 

We vinden het belangrijk dat leerlingen met een leer-of ontwikkelingsstoornis gepast ondersteund worden zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Wij zijn ons ervan bewust dat cognitief sterk zijn geen
‘luxeprobleem’ is en dat cognitief sterke leerlingen lang niet allemaal cognitief sterk functioneren. Wij
bieden zoveel mogelijk differentiatie aan binnen de klas. Aanvullend kan er voor cognitief sterke leerlingen een aanpak op maat zijn, opdat ook zij zich op gepaste wijze uitgedaagd en ondersteund voelen door onze school.

OLVA is voor de aanpak van de cognitief sterke leerlingen

lid van het lerend netwerk cognitief sterk functioneren

logo_lerendnetwerk_CSF.png

Taalondersteuning

Voor alle leerlingen van het 1e jaar en ook nieuwe leerlingen doen we een taalscreening. Hierdoor krijgen
we een duidelijk zicht op leerlingen met problemen op het vlak van spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Met deze informatie is het mogelijk om gerichter onderwijs en extra ondersteuning te bieden aan leerlingen met problemen.

Studiekeuzebegeleiding

Op het einde van het 2e, 4e en 6e jaar moeten alle leerlingen een nieuwe studiekeuze maken. Veel leerlingen
en ook ouders hebben daarbij vragen en onzekerheden. Als school zorgen we ervoor dat het maken van een
studiekeuze geen individueel gebeuren is. We laten de leerling en zijn ouder(s) niet aan hun lot over. Elke studiekeuze is een proces met verschillende schakels. Als school delen wij samen met het CLB deze
zorg zodat elke leerling een bewuste en gemotiveerde keuze kan maken.

 

Zo voorzien wij o.a. infomomenten voor ouders, info- en werksessies voor leerlingen, Columbusroute naar het hoger onderwijs in het 5e en 6e jaar, bezoek aan SID-in voor het 6e jaar, ontmoeting tussen leerlingen 6e jaar en oud-leerlingen, adviesbespreking met leerlingen en ouder(s).

Meer informatie van externe partners vinden leerlingen en ouders ook op:

Individuele coach

Een individuele coach is een leerkracht, opvoeder of lid van het zorgteam die een leerling begeleidt met
emotionele en sociale problemen en/of leerproblemen waarvoor sterk verhoogde zorg nodig is en geen
ondersteuning (meer) mogelijk is.

Nee! tegen pesten

Als school willen in een pestsituatie kort op de bal spelen. Wij zeggen dan ook duidelijk ‘Nee!’ tegen pesten
en vertalen dit in sensibiliseren (bv. week tegen pesten, werken met pro-actieve cirkels, verdiepingsdagen, meters en peters voor het 1e jaar, spelletjes op de speelplaats voor het 1e en 2e jaar, middagactiviteiten, OLVA PLUS, toneel …), communiceren met ouders en betrokken leerlingen, toepassen van de ‘No Blame-methode’ (indien de situatie het mogelijk maakt) en herstelgesprekken (door bv. met klasleerkracht, zorgteam, CLB en eventueel externe instanties).

Meer informatie vind je ook op:

Sociaal fonds

In Vlaanderen is het secundair onderwijs niet gratis. Ouders moeten in hun geldbeugel tasten voor schoolboeken, lesmateriaal, didactische uitstappen, computerkosten … Elke school heeft dan ook ouders

die het financieel moeilijk hebben of die tijdelijk onder druk staan (bv. verlies van werk, echtscheiding,

ziekte …).

In OLVA willen we het taboe over problemen met het betalen van schoolrekeningen doorbreken. Samen kunnen we zoeken naar een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. We willen een sociale school zijn door

 • alle leerlingen een sociaal gevoel en begrip voor hun medemens bij te brengen

 • als school ook aandacht te hebben voor de sociale noden van de eigen leerlingen en hun ouders

 • als school ook rekening te houden met de financiële noden van gezinnen in kansarmoede

We nemen hierbij verschillende initiatieven:

 • je kan alle leerboeken huren 

 • we overleggen via de schoolraad met de ouders over de kostprijs van schoolactiviteiten en streven ernaar om onverantwoorde hoge uitgaven te vermijden

 • we voeren een doordacht ICT-beleid en zorgen ervoor dat de kosten voor computergebruik binnen de perken blijven

 • we spreiden de schoolkosten evenwichtig over verschillende schoolrekeningen

 • je kan schoolrekeningen in maandelijkse betalingen laten spreiden 

 • je kan bij een vertrouwenspersoon terecht om je betalingen te bespreken

 • de leerlingenraad en sociale werkgroep brengen via solidariteitsacties de problematiek van kansarmoede in beeld

Daarnaast beschikken we in samenwerking met de ouderraad over een sociaal fonds. Met dit fonds willen we financieel tegemoet komen aan ouders die het moeilijk hebben. Dankzij allerhande acties van de ouderraad kunnen we dit realiseren. 

Onze zorg
Leren leren

Leren Leren

Vrije studie en examenstudie

Als school bieden wij elke dag vrije studie aan. Tijdens de examenperiode is er examenstudie. Leerlingen
krijgen hierdoor de kans om in zo gunstig mogelijke omstandigheden te studeren zonder afleiding van o.a.
sociale media.

 

Begeleide studie

Leerlingen van het 1e en 2e jaar die problemen hebben met hun algemene studiehouding en studiemethode
kunnen rekenen op extra ondersteuning tijdens een reeks begeleide studie. Alle leerlingen krijgen ook tips
over ‘leren leren’.

 

Studieschrift

Een studieschrift is een hulpmiddel om het studeren te optimaliseren. Leerlingen kunnen voor één of meerdere vakken een studieschrift opgelegd krijgen. Via regelmatige reflectiemomenten volgt een leerkracht het werken met het studieschrift op. Ook de ouder(s) worden hierbij betrokken. Van hen vragen we om te zorgen voor een gunstig studieklimaat, controle, opvolgen van de feedback door de leerkracht en problemen tijdig te melden.
 

De leerhoek

Leerproblemen zijn vaak heel leerlinggebonden. Daarom bieden we (naast de begeleide studie en het studieschrift) ook persoonlijke en individuele studiebegeleiding aan. De vraag tot begeleiding komt van de klasleerkracht in samenspraak met de leerling en zijn ouder(s). De leerling krijgt een begeleider toegewezen en komt naar De leerhoek voor een ‘intakegesprek’. Op basis van dit gesprek wordt gezocht naar de meest geschikte begeleiding. Dit kan begeleiding zijn op het vlak van planning, leren regelmatig studeren, studiemethode ... Bij complexe leerproblemen wordt doorverwezen naar het CLB. Tijdens de begeleiding worden de ouder(s) regelmatig geïnformeerd via Smartschool.

 

Vragenlijst 'zelfevaluatie studiehouding'
Als school zijn wij elke dag begaan met de vorderingen van onze leerlingen. De manier waarop de leerstof
wordt verwerkt, is daarbij een belangrijk onderdeel. Ondanks de doorgedreven studiebegeleiding zowel binnen als buiten de lessen, hebben we soms de indruk dat sommige leerlingen een tandje moeten bijsteken. Daarom leggen we die leerlingen een vragenlijst ‘zelfevaluatie studiehouding’ voor. Ze dient als hulpmiddel om een ernstig en onderbouwd gesprek rond studiehouding aan te gaan én om oplossingen te formuleren.

 

Vragenlijst 'studiegedrag'

Daarnaast hebben we voor leerlingen van het 5e en 6e jaar een checklist ‘studiegedrag’ ontwikkeld. Deze vormt een eerste stap bij de begeleiding van leerlingen met een structureel studieprobleem (dat zich vermoedelijk ook de vorige jaren reeds stelde) en zich nu sterk(er) manifesteert omwille van de eigenheid van de 3e graad (bv. semestersysteem, moeilijker leerstof, meer beroep op zelfstandigheid).

Defferentiatie
Pesten
Cognitief sterk lln
Taalondersteunin
Studiekeuze
Individuele coach
OLVA_Overzicht zorg.png
Sociaal fonds

De lounge

De lounge is onze nieuwe ruimte voor zorg en ondersteuning. Ze is centraal gelegen op het eerste verdiep van blok C en vlot bereikbaar vanuit de centrale hallen en speelplaatsen. Toch biedt ze tegelijk ook de nodige rust en privacy voor een gesprek of ondersteuningsmoment.

Bij de inrichting van de Lounge hebben we veel aandacht besteed aan een vertrouwelijke uitstraling. Wanneer je de ruimte binnenkomt, heb je het gevoel even niet meer op school te zijn. Zowel in aankleding als meubilair straalt de ruimte huiselijkheid uit. Tegelijk is ze ook functioneel om het werken rond zorg en ondersteuning zo optimaal te laten verlopen.

20211202_135227 (2).jpg
IMG_3128.jpeg
Lounge

Team

Zorgteam

De zorgteam volgt alle leerlingen met verhoogde en uitgebreide zorg op. Zij zorgt ook voor de coördinatie van het zorgbeleid.

Het zorgteam bestaat uit:

 • Frank Demeulemeester (directeur)

 • Michiel Van den Berghe (adjunct-directeur)

 • Anke Staelens (CLB-medewerker)

 • Lies Eeckman (zorgcoördinator - zorgbegeleider 4e jaar)

 • Annemie Kastekkere (zorgbegeleider 1e jaar)

 • Kato Geenen (zorgbegeleider 5e en 6e jaar)

 • Kurt Lips (zorgbegeleider 2e en 3e jaar)

Soms overstijgt de problematiek de draagkracht van de school. Door de nauwe samenwerking met het CLB en de uitbouw van professioneel netwerk zoeken we in overleg met de leerling, ouders, leerkrachten en opvoeders naar externe ondersteuning.

 

CLB (Centra voor leerlingenbegeleiding)

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en de school. Ze werken ook samen met de school, maar behoren er niet toe. Leerlingen en ouders kunnen dus gerust los van de school bij het CLB aankloppen.
Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding. Leerlingen kunnen bij het CLB terecht

 • als ze ergens mee zitten of zich niet goed in hun vel voelen

 • als het te moeilijk is in klas

 • voor hulp bij hun studie- en beroepskeuze

 • als ze vragen hebben over hun gezondheid, lichaam …

 • met vragen over relaties, seksualiteit, druggebruik …

 • met vragen over inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Als ouders geef je hiervoor toestemming.

Leerlingen moeten naar het CLB

 • voor een systematisch contactmoment in het 3e jaar

 • als ze te veel afwezig zijn op school

In het CLB kun je informatie, hulp of begeleiding krijgen van een arts, verpleegkundige, psycholoog en/of maatschappelijk werker. Zij bekijken samen met de leerlingen en hun ouders wat ze nodig hebben. Ze geven uitleg en je kunt hierover altijd zeggen wat je denkt. Kan het CLB je niet helpen, dan leggen ze uit waar je wel hulp kan krijgen.

Kom je bij het CLB voor begeleiding, dan maken zij een dossier op met daarin alle informatie over de hulp en begeleiding. Je kunt wel steeds het dossier inkijken. In het CLB hebben de medewerkers beroepsgeheim. Dit betekent dat ze niet zomaar alles aan iedereen mogen vertellen. Het CLB spreekt af met de leerling en ouders wat zij aan anderen zeggen en wat niet.

Je kunt het CLB De Havens

 • binnenlopen op de St.-Maartensblik 2, 8000 Brugge

op maandag van 8.30-12 u. en van 13.30-18 u.

op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30-12 u. en van 13.30-18 u.

Het CLB-team op school bestaat uit:

 • CLB-medewerker op school: Soraya Debels 

 • Arts: Inge Leroy

 • Paramedisch medewerker: Sabina Mortier 

Team
bottom of page